تعریف شانه و تراکم و نحوه تشخیص آن

تعریف شانه و تراکم و نحوه تشخیص آن

به تعداد گره در یک متر در راستای عرض فرش، تراکم عرضی یا شانه گفته می شود.

به تعداد گره در یک متر در راستای طول فرش تراکم طولی یا بطور خلاصه تراکم ریشه گفته می شود.

برای سهولت در تعیین شانه و تراکم فرش می توانیم به روش زیر عمل کنیم.

تراکم ریشه= تعداد گره موجود در 10 سانتی متر در راستای طول ضربدر 10

شانه= تعداد گره موجود در 10 سانتی متر در راستای عرض ضربدر 10

 

مقالات مرتبط